แบบฟอร์มสมัครออนไลน์และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น


โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level)

หน่วยร่วม : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เลขทะเบียนนิติบุคคล   :   *    
คำนำหน้า   :  
ชื่อ   :   *
นามสกุล   :   *
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน   :  
ชื่อกิจการ   :   *
ประเภท   :   นิติบุคคล ( เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น )
รหัสสมาชิก สสว. (ถ้ามี)  :  
ตำแหน่ง   :  
แผนก / ฝ่าย   :  
ที่อยู่ติดต่อเลขที่   :   *
หมู่ที่   :  
ตรอก / ซอย   :  
อาคาร / หมู่บ้าน   :  
ถนน   :  
แขวง / ตำบล   :   *
เขต / อำเภอ   :   *
จังหวัด   :   *
รหัสไปรษณีย์   :   *
โทรศัพท์   :   ต่อ   เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
โทรสาร   :   ต่อ   เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
โทรศัพท์มือถือ   :   *  เฉพาะตัวเลขเท่านั้น เพื่อรับ SMS ยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการ
E-Mail Address 1   :   *
E-Mail Address 2   :  
Website   :  
ระยะเวลาประกอบกิจการ   :   มากกว่า 10 ปี (กรุณาระบุ)
ประเภทธุรกิจ   :   *
ประเภทกิจการ   :   * อื่นๆ ระบุ
ลักษณะธุรกิจ   :  
ท่านทราบข่าวจากที่ใด   :   อื่นๆ ระบุ
จำนวนพนักงาน   :   *
มูลค่าสินทรัพย์ (ไม่รวมที่ดิน)   :   *
แรงม้าเครื่องจักร   :   * (ถ้าไม่มีให้พิมพ์ "ไม่มี")
   
  ท่านเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) ของรัฐหรือไม่
เป็น ไม่เป็น
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  ท่านชำระหนี้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) ได้ปกติหรือไม่
ชำระหนี้ปกติ
ค้างชำระหนี้
   
แบบประเมินตนเองเบื้องต้น   :   ด้านที่ต้องการพัฒนา (กรุณาระบุปัญหาที่ท่านพบในการประกอบกิจการอย่างน้อย 1 ด้าน)
 การตลาดออนไลน์ (E-Commerce)
การตลาดแสดงสินค้าในต่างประเทศ และต่างประเทศ
ด้านมาตรฐาน อย.
ด้านแหล่งเงินทุน
ด้านอื่น ๆ โปรดระบุ
 
 
หมายเหตุ : เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าร่วมโครงการ"